Sheldon the Dachshund puppy demonstrating “place” to his family

Sheldon the Dachshund puppy demonstrating “place” to his family